2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ
2 70 ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 4175784
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-00146-00148
ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល 4 ល្វែង
ទីតាំងៈទល់មុខផ្សារដើមគរ
ទំហំដីៈ ៤ ម៉ែត្រ x ២០ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ៤ម៉ែត្រ x ២០ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ 700 ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី១ ជាន់ទី២ ជាន់ទី៣ ជាន់ទី៤
រយះពេលនៃការជួលៈ 5ឆ្នាំ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available