2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar
2 24 Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 4175775
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

អាគាសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-00142
អាគារសំរាប់ជួល
ទីតាំងៈតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 6 ជ្រោយចង្វា បុរីរុងរឿង
ទំហំដីៈ 4 ម៉ែត្រ x ១៨ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ៤ម៉ែត្រ x ១៨ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ 700 ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី១ ជាន់ទី២ ជាន់ទី៣
រយះពេលនៃការជួលៈ 3 ឆ្នាំទៅ 5ឆ្នាំ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available