2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon
2 64 Chamkarmon

សង្ខេប

  • លេខយោង 4175766
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លេខកូដ: TGCA-00140
ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល 3 ល្វែង
ទីតាំងៈតាមបណ្ដោយផ្លូវ353 បឹងកេងកង ១
ទំហំដីៈ ១២ ម៉ែត្រ x ១៦ ម៉ែត្រ
ទំហំអាគាៈ ១២ម៉ែត្រ x ១៦ ម៉ែត្រ
តំលៃៈ 7000 ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
ចំនួនជាន់ៈ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី១ ជាន់ទី២ ជាន់ទី៣
រយះពេលនៃការជួលៈ 3 ឆ្នាំទៅ 5ឆ្នាំ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available