1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 4052066
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 5000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ដីសំរាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

- ID: TGCA-00221
- Property: Commercial Land
- Address: 300 m from Chroy Chongva Circle next to river, Chroy Chongva Commune.
- Land Size: 50m x 100m
- Total Size: = 5000 sqm
- Price: 3000/sqm
- Total Price: $
- Title: Hard Title

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available