2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon
2 5 Chamkarmon

សង្ខេប

  • លេខយោង 3772963
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2300 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី១២

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 2

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available