2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon
2 36 Chamkarmon

សង្ខេប

  • លេខយោង 3721170
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 5689 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 5689 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងលិច

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កណ្តឹងរោទិ៍

No information available

ជួល ការិយាល័យ Chamkarmon BKK 3

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available