2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey
2 24 Meanchey

សង្ខេប

  • លេខយោង TGCA-00092
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 462 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 3400 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី៧ ជាន់ / 7
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងលិច

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

អាគារសំរាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

- ចំនួនទឹកប្រាក់៖ ១៧០០០ ដុល្លារ / ខែ
- ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ: អាគារ
- ទំហំអាគារ៖ ១៨.៥ គុណ ២៥
- ទំហំដី៖ ១៨.៥ គុណ ៧០
- ជាន់: ៧.៥ ជាន់
- កិច្ចសន្យា៖ ៥ ឆ្នាំទៅ ១០ ឆ្នាំ
- ការដាក់ប្រាក់៖ ១ ឆ្នាំកក់ ១ ខែ
- ទីតាំងៈតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ២៧៣ សង្កាត់មានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ
- លេខសម្គាល់៖ TCGA-00092

- 015 828 885/ 078 828 885 (KH/ENG/)
- sale@thegreatcapitalagent.com- -
- www.thegreatcapitalagent.com

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available