1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon
1 64 Chamkarmon

សង្ខេប

  • លេខយោង 3292267
  • ផ្ទៃដី​សរុប 120 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon Toul Svay Prey 2

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available