2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork
2 79 Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង TGCA-00038
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Boeung Kak 1

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available