អចលនទ្រព្យថ្មីៗសម្រាប់លក់


 • លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ 7 Makara

  7 Makara

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ផ្ទះលក់ទំនិញ
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 6000 m²
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 1531 m²
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 1500 m²
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 300 m²
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 1000 m²
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 1008 m²
 • ដីសំរាប់លក់

  Chbar Ampov

  លក់ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 340 m²

អចលនទ្រព្យថ្មីៗសម្រាប់ជួល

 • ដីសំរាប់ជួល

  Chbar Ampov

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 700 m²
 • ដីសំរាប់ជួល

  Chbar Ampov

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 5280 m²
 • ដីសំរាប់ជួល

  Chbar Ampov

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ដីពាណិជ្ជកម្ម
  • 700 m²
 • ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

  ក្រុងភ្នំពេញ

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ផ្ទះល្វែង
 • ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

  ក្រុងភ្នំពេញ

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ផ្ទះល្វែង
 • អាគាសំរាប់ជួល

  Chroy Changvar

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • អគារ
 • ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

  Chamkarmon

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ផ្ទះលក់ទំនិញ
 • ផ្ទះអាជីវកម្មសំរាប់ជួល

  Chamkarmon

  ជួលស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

  View property
  • ផ្ទះលក់ទំនិញ